Joszif Visszarionovics Sztálin

a Szovjetunió diktátora 1953-ig

Joszif Visszarionovics Sztálin (oroszul Иосиф Виссарионович Сталин ) (grúzul: Ioszeb Dzsugasvili, იოსებ ჯუღაშვილი) (Gori, Orosz Birodalom, 1878. december 18.[1] – Kuncevo, Moszkva mellett, 1953. március 5.) apai ágon oszét, anyai ágon grúz nemzetiségű szovjet forradalmár, a Szovjetunió Kommunista Pártjának főtitkára (1922-1934), kormányfő (1941-1953), a Szovjetunió generalisszimusza.

Joszif Visszarionovics Sztálin
Lásd még
Szócikk a Wikipédiában
Művek a Cervantes Virtualon

Idézetek Sztálintól

szerkesztés

A holdhoz
(részlet)

És tudd, hogy majdan mind,
kik elestek a zsarnok kezétől,
felkelnek újra, s a remény szárnyain
felszállnak magasra a szent hegy fölé.


 • Egy gondolkodó ostoba rosszabb, mint tíz ellenség.
 • Jó annak, aki szereti.
 • Bocsáss meg ellenségeidnek, de jegyezd meg a nevüket!
 • Nem tulajdonít túlságosan nagy jelentőséget a szavaknak? A szavakban nem lehet bízni. A tettek fontosabbak, mint a szavak.
 • Embertartalékaink kiapadhatatlanok!
 • Halál a német megszállókra!
 • Nem olyan erős az ellenség, mint ahogy azt egyes begyulladt tudákosok feltüntetik. Nem olyan fekete az ördög, mint amilyennek festik. – mondta Hitlerről 1941. november 7-én a Vörös téren.
 • Az egész világ szeme rátok szegeződik, bennetek látja azt az erőt, amely a német területrablók haramiabandáját meg tudja semmisíteni.
 • Ha felbomlik a nézetek egysége – felbomlik a párt is. A párt nem fecsegő egyének halmaza, hanem a vezetők szervezete, olyan erőd, amelynek kapui csak az arra méltók, a kipróbált harcosok előtt nyílnak meg.
 • Na persze, központi bizottság, kollektív vezetés, mindez nagyon szép. hanem az orosz paraszt a cár híve: neki egyetlenegy vezérre van szüksége.
 • ... ez a párt nyitotta fel szemünket,...sem örömben, sem bánatban nem hagyott el bennünket.
 • A forradalom fejlődésének békés időszaka véget ért. Új időszak következett el, az éles konfliktusok, összetűzések és összeütközések időszaka.
 • Mert Lenin az én elképzelésemben úgy élt, mint egy óriás, aki hatalmas növésű és tekintélyes külsejű. Mekkora volt a csalódásom, mikor egy egész közönséges embert pillantottam meg, közepesnél alacsonyabb növésűt, aki semmiben, a szó szoros értelmében semmiben sem különbözik a földi halandóktól...
 • Nincs kizárva az a lehetőség, hogy éppen Oroszország lesz az az ország, amely utat tör a szocializmushoz. A háború viszonyai között mindeddig egyetlen ország sem élvezett olyan szabadságot, mint Oroszország, és egyetlen ország sem próbálta megvalósítani a termelés munkásellenőrzését.
 • Új kormánynak kell hatalomra kerülni, amelyet a szovjetek választanak, amelyet a szovjetek leválthatnak, amely a szovjeteknek felelős.
 • Ilyen hirtelen feljönni a föld alól egyenest a hatalomba – az ember beleszédül.
 • Az ügy érdekében katonai meghatalmazásra van szükségem. Erről már írtam, de nem kaptam választ. Rendben van. Ebben az esetben alakiságok nélkül magam fogom elcsapni azokat a hadseregparancsnokokat és biztosokat, akik tönkreteszik az ügyet. Ezt parancsolja az ügy érdeke, és ebben természetesen nem fog gátolni az a körülmény, hogy Trockijtól nincs írásom.
 • A Nyugat, nyakán az imperialista emberevőkkel, a sötétség és rabság fészkévé vált. Szét kell tipornunk ezt a fészket a világ dolgozóinak örömére és vigasztalására – ez a feladat.
 • Oroszország némi változtatással elismételheti Luther ismert szavait: itt állunk, a régi kapitalista és az új szocialista világ határmezsgyéjén, itt ezen a válaszúton egyesítjük a proletariátus erejét nyugaton és a parasztságét keleten, hogy megsemmisítsük a régi világot! A történelem istene legyen velünk!
 • Amikor eltávozott tőlünk, Lenin elvtárs örökbe hagyta ránk, hogy hordozzuk fennen és őrizzük meg tisztán ezt a kitüntető címet – pártag. Esküszünk neked Lenin elvtárs, hogy becsülettel fogjuk teljesíteni ezt a végakaratodat.
 • A kivezető út mindenekelőtt ott van, hogy az apró, elmaradt és szétforgácsolt parasztgazdaságokról át kell térnünk az egyesült, nagy társas gazdaságokra, melyek el vannak látva gépekkel, fel vannak felfegyverezve a tudomány vívmányaival és képesek maximális mennyiségben árugabonát termelni. A kivezető út abban van, hogy az egyéni parasztgazdaságokról át kell térnünk a földművelés terén a kollektív, a társas gazdaságra.
 • ...a kapitalisták érzik a halálos veszélyt, és növekvő ellenállással reagálnak... nemcsak azért, mert támogatja őket a kapitalista világrend, hanem azért is, mert...annak ellenére, hogy relatív növekedésünk a szocializmus előretörésével csökken, mégis abszolút értelemben növekednek, és ez bizonyos mértékben lehetővé teszi, hogy erőt gyűjtsenek a szocializmus ellen.
 • Kiválasztani az áldozatot, gondosan felkészülni a reá mérendő csapásra, könyörtelenül kielégíteni a bosszúszomjat, majd lefeküdni aludni...Nincs ennél édesebb a világon.
 • Nekünk a népi munka termelékenységének bizonyos meghatározott növekedése kell, mégpedig olyan növekedése, amely biztosítja a népgazdaság szocialista szektorának rendszeres túlsúlyát a kapitalista szektorral szemben.
 • Itt az ideje, hogy véget vessünk a termelésbe való be nem avatkozás rothadt álláspontjának. Itt az ideje, hogy elsajátítsunk egy más, új, a jelen periódusnak megfelelő álláspontot: azt, hogy mindenbe be kell avatkozni...Mondják, hogy nehéz a technikát elsajátítani. Nem igaz! Nincs az a vár, melyet a bolsevikok ne tudnának bevenni.
 • Most módunk van arra, hogy döntő támadást intézzünk a kulákság ellen, hogy megtörjük ellenállásukat, hogy felszámoljuk mint osztályt, és termelését a kolhozok és szovhozok termelésével helyettesítsük. Ezért kell nyílt harcban letörni ennek az osztálynak az ellenállását és megfosztani létének, fejlődésének forrásaitól.
 • A csizma nagyon kényelmes viselet – és hasznos is: úgy pofán rúghatsz vele bárkit, hogy kiröpülnek a fogai!
 • A proletariátus diktatúrájának kivívása és megtartása lehetetlen a párt nélkül, mely éppen szilárdsága és vasfegyelme folytán erős. Vasfegyelme azonban elképzelhetetlen a pártban az akarat egysége nélkül, a párt összes tagjainak teljes és feltétlen cselekvésbeli egysége nélkül.
 • ...magával a szabadsággal, elvtársak, jóllakni vajmi bajos.
 • Az írók azt gondolják, hogy ők politikával nem foglalkoznak. Az ember írt valami szépet, és kész...de ott vannak a kártékony gondolatok, amelyek megmérgezik az ifjúság tudatát.
 • Minden okunk megvan azt remélni, hogy Németország és a Szovjetunió vérben megszilárdult barátsága töretlen lesz.
 • Azt akarják, hogy egyezségbe bocsátkozzam velük. Nem teszem. A háború, az háború.
 • Kormányunk nem kevés hibát követett el, voltak kétségbeesett pillanatok 1941 - 1942-ben...Más nép azt mondta volna kormányának: nem váltottátok be a hozzátok fűzött reményeket, menjetek el, más kormányt állítunk fel...De az orosz nép nem tette ezt, mert hitt kormánya politikájának helyességében, és vállalta az áldozatokat, hogy biztosítsa Németország szétzúzúsát...
 • Ez a háború nem olyan, mint az eddigiek: aki a hadseregével behatol egy területre, az ott érvényre juttatja a maga társadalmi rendjét...
 • Azon vagyunk és azon leszünk, hogy az eljövendő lengyel kormányról szóló tárgyalásokon csak olyan emberek vegyenek részt, akik tettekkel bizonyították a Szovjetunióhoz való baráti viszonyukat, és akik becsülettel készek együttműködni a szovjet állammal.
 • Végeredményben most már rendelkezünk egy kialakult és minden megpróbáltatást kibíró szocialista állammal, amelynek szilárdságát megirigyelhetné bármely nemzeti állam a világ bármely részén.
 • A kapitalizmus és a kommunizmus békés egymás mellett élése teljességgel lehetséges, ha az együttműködést mindkét fél kívánja, ha készek teljesíteni a magukra vállalt kötelezettségeket, és ha betartják az egyenlőség és a más államok ügyeibe való be nem avatkozás elvét.
 • Olyan szocializmust, amelyben minden ember egyforma fizetést, ugyanannyi húst, azonos mennyiségű kenyeret, teljesen azonos és egyforma mennyiségű élelmiszert kapna és egyforma ruhát viselne - ilyen szocializmust a marxizmus nem ismer..."Mindenki képességei szerint, mindenkinek munkája szerint" - így hangzik a marxizmus formulája, azaz a kommunizmus első szakaszának formulája.
 • Ki tudja, lehet, hogy Rákosi amerikai ügynök.
 • Elég volna a kisujjamat mozdítani és Tito nincs többé. Meg fog halni.
 • Nem állnak jól a dolgok. összeesküvést lepleztünk le Leningrádban, és Moszkvában is hemzsegnek a pártellenes elemek.
 • Nekem végem - mondta fennhangon magában. - Nem bízom senkiben, még saját magamban sem.
 • Az ellenség, az ellenséges ügynök mindig a legfőbb, a legveszélyesebb ellenségeit akarja megsemmisíteni, vagyis a legkiválóbb bolsevikokat, és a párt, az állam legjobb bolsevikjait, a legaktívabb vezetőit!
 • Ez a lény meglágyította a kőszívemet. Meghalt és vele együtt meghaltak az utolsó meleg érzéseim is az emberiség számára. (Ezt mondta Sztálin az első felesége temetésén)
 • Egy ember halála tragédia, millióké statisztika.

Sztálinról írták, mondták

szerkesztés
 • Sztálin nélkülözte azokat a képességeket, amelyek a kiemelkedő forradalmi vezetőt a bizonytalan, válsággal terhes időszakban jellemzik: a hajlékonyságot, az újszerű gondolkodásmódot, a tömegek lelkiállapotára és reakcióira vonatkozó előrelátás képességét...(Robert Tucker)
 • Sztálin nem volt hülye, hogy ilyen kényes kérdésben írásos utasítást adott volna. (Bulganyin)
 • A főtitkár a forradalom sírásója akar lenni. (Trockij)
 • Meg fog ölni mindnyájunkat. Ő az új Dzsingisz kán. Megfojt mindünket. (Buharin)
 • Sztálin elvtárs mióta főtitkár lett, felmérhetetlen hatalmat összpontosított kezében, és nem vagyok biztos afelől, hogy mindig elég körültekintően tud majd élni ezzel a hatalommal. (Lenin)
 • Sztálin túlságosan goromba, és ez a fogyatékosság, amely teljes mértékben elviselhető közöttünk, kommunisták között, az egymás közötti érintkezésben - tűrhetetlenné válik a főtitkár tisztségében. Ezért javaslom az elvtársaknak, gondolkozzanak Sztálin áthelyezésének módján, és jelöljenek ki erre a helyre másvalakit, akinek minden egyébtől eltekintve csak egy előnye van Sztálin elvtárssal szemben, nevezetesen az, hogy türelmesebb, lojálisabb, udvariasabb és figyelmesebb az elvtársakkal, kevésbé szeszélyes stb. (Lenin)
 • Azt gondolnánk, hogy aki abszolút hatalomhoz jut egy ilyen hatalmas országban, az nagy ember. De ez nem igaz. Sztálin nem volt nagy ember. Először is bárdolatlan volt, híján a szellemi minőségnek, nem volt különösebben intelligens, viszont egészséges gyakorlati észjárással és mindenféle negatív tulajdonsággal rendelkezett. Tehát agyafúrt volt, soha senkinek semmit nem bocsájtott meg, mindig bosszút állt, személyes kapcsolataiban tisztességtelen volt. Sztálin természeténél fogva durva ember volt. Ennek ellenére kifogástalanul tudott viselkedni, illetve tudta magát türtőztetni. faragatlanul csak akkor viselkedett, amikor úgy ítélte, hogy felesleges udvariaskodnia. (Bazsanov)
 • Azon a napon, amikor eltemette feleségét, az emberi érzés utolsó szikrája is kiveszett belőle. Lelkét eltöltötte a kimondhatatlanul gonosz indulat, amit még kegyetlen apja kezdett kisgyerek korában beléoltani. Tulajdon szegénységre kárhoztatott sorsa iránt közömbössé vált, és az egyre ritkábban jelentkező erkölcsi megfontolásokat éles kacajjal nyomta el. Kíméletlenné lett önmagával is, akárcsak minden más emberhez is. (Iremasvili)
 • A legelemibb emberi tisztesség is hiányzik belőle. (Krupszkaja)
 • Az NKVD eszmények nélküli, korrupt, jól fizetett bürokraták elfajult szervezetévé vált, amely visszatetsző tetteivel semmi mást nem szolgál, mint Sztálin beteges gyanakvásának szítását. (Buharin)
 • Embermilliók elképzelésében Sztálin mitikus félistenné nőtt; mindenki remegve ejtette ki a nevét, s hitte, csakis ő mentheti meg a szovjet államot a támadástól, a széthullástól. (Ehrenburg)
 • Tragédia, hogy a legfontosabb aktuális kérdésekről nem lehet elmondani az igazságot. Nem merünk beszélni! (Togliatti)
 • Lenin, ha még életben volna, valószínűleg Sztálin valamelyik börtönében ülne. (Krupszkaja)
 • Sztálin a legabsztraktabb humanista és a legkonkrétabb gyilkos. (Karjakin)
 • Moszkvai életem utolsó éveiben...tudtam, hogy Sztálinnak külön archívuma van, amelyben dokumentumokat, bizonyítékokat, rágalmakat gyűjtött kivétel nélkül minden jelentős szovjet államférfi ellen. (Trockij)
 • A legegyszerűbben és legpuritánabbul Sztálin volt öltözve. Tábornoki egyenruhát viselt és puha csizmát, a mellét csak egyetlen aranycsillag, a Szovjetunió Hőse kitüntetés díszítette. Megjelenésében nem volt semmi mesterkélt vagy pózoló. (Gyilasz)
 • A moszkvai pártbizottságon végzett munkám idején is elég gyakran volt lehetőségem Sztálinnal érintkeznem, hallgatni őt, sőt, közvetlen útmutatásokat kapni egy vagy más kérdésekben...El voltan bűvölve Sztálintól, figyelmességétől, gondoskodásától...Minden amit Sztálintól hallottam és láttam, lenyűgözött engem, Sztálin vonzerejének teljesen a hatása alá kerültem...(Hruscsov)
 • Sztálint nagy ész és még nagyobb álnokság jellemezte. Gyakran lépett fel az igazság harcosának mezében, aki véget akar vetni az önkénynek. Jól emlékszem szavaira azokról, "akik fejébe szállt a siker", meg arról, hogy "a fiú nem felel az apjáért". A jezsovi idők tombolása után Sztálin nyilvánosan kesergett a történteken. (...) Szüntelen hangoztatta, hogy az emberekre mindig vigyázni kell. Szárján a festő mesélte nekem, hogy Sztálin az örmény delegációt Csarenről kérdezgette; hangoztatta, hogy a költőnek nem lehet bántódása, de néhány hónappal később Csarent letartóztatták és kivégezték. (Ehrenburg)
 • Nágya különös körülmények között halt meg. Akárhogyan is hunyt el, egy biztos: olyasmi miatt halt meg, amit Sztálin követett el...Még azt is rebesgették, hogy Sztálin lőtte agyon. (Hruscsov)
 • Sztálin hatvanéves lett. Jó ember. Isten éltesse még egyszer ennyi esztendőig! (Solohov)
 • Szerintem jobban volt informálva, mint Roosevelt, realistább volt, mint Churchill, és sok tekintetben ő volt a legsikeresebb e háború vezérei közül. (Harriman)
 • Sztálin Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra. (Churchill)
 • Sztálin fokról fokra létrehozott egy hatalmas ideológiai apparátust, és írásai ennek folytán csak úgy hemzsegnek a Marx-, Engels-, Lenin - idézetektől, s ezeket - bár leegyszerűsíti őket - olykor még csak nem is fordítja ki eredeti jelentésükből. Össze kell gyűjteni Sztálinnak az új módszert valóban jellemző téziseit, és rendszeres módszertani összefüggésbe kell ágyazni őket, hogy megmutathassuk, hogyan alakult ki és erősödött meg a taktika teljhatalma és uralma az elmélet fölött. (Lukács György)
 • Úgy mentem el Moszkvába, mit egy szuverén állam külügyminisztere, és úgy jöttem vissza, mint Sztálin csatlósa. (Masaryk)
 • A gazda azt akarja, hogy mielőbb leszámoljunk Titóval. (Berija)
 • Amikor eljöttünk Sztálintól, az egyszerű, a halhatatlan, a zseniális, de hús-vér embertől, éreztük, hogy el fog múlni ez a nehéz kor, és ő teszi majd, hogy elmúljon. (Gyilasz)
 • Sztálinban az egész haladó emberiség szeretett vezérét és tanítóját tiszteli. (Malenkov)
 • A gigászi szovjet hadsereg, amely a háború alatt született, Sztálin elvtárs közvetlen vezetése és a sztálini haditudomány alapján jött létre. (Molotov)
 • Sztálint saját katonai vezetőivel szemben mindvégig a mániákus gyanakvás vezette, amely végül is oda vezetett, hogy elvesztette az ellenséggel szembeni éberségét. (Szimonov)
 • ...a keleti despoták tehetségével volt megáldva. Megvoltak azok a tulajdonságai, amelyekkel uralkodni lehet mások felett. De mint személyiség nem volt kiemelkedő. (Attle)
 • A legtöbb népi demokráciában Sztálin elvtársról már elneveztek várost és üzemet. Nálunk még ilyen nincs. Úgy kellene megcsinálni a dolgot, hogy az építkezésen a dolgozók ezreinek mozgalmává váljék Sztálin elvtárs nevének felvétele. (Gerő Ernő)
 • Sztálin a saját embereire lőtt. A forradalom veteránjaira. Ezen önkénye miatt ítéljük el őt...Nem kevés kegyetlen zsarnok volt az emberiség történetében, de végül mindük fejére lehullott az a bárd, amellyel maguk is fenntartották uralmukat. (Hruscsov)
 • Elvtársak, én csak azért voltam képes túlélni a legborzalmasabb pillanatokat, mivel örökkön a szívemben hordoztam Lenint, és vele tanácskoztam meg, hogy mit kell tennem. Tegnap ismét tanácsot kértem tőle. Úgy állt előttem, mintha élne, és azt mondta: "Nem jó nekem Sztálin mellett feküdnöm, aki annyi rosszat tett a pártnak." (Abramova)
 • A törvénysértéseket Berija hánytorgatta fel, aki részletesen bizonyította, hogy tulajdonképpen azt csináltam Magyarországon, amit Sztálin a Szovjetunióban. (Rákosi Mátyás)
 • A mauzóleumtól nem messze ástak egy mély gödröt, belehelyezték a koporsót Sztálin holttestével; a gödröt nem földdel temették be, hanem belezúdítottak egy teherautóra való betont. Tetejére gránitlapot helyeztek, ezzel a felirattal: "J.V.Sztálin, 1879 - 1953." Az összes többi, Szverdlov, Frunze, Dzserzsinszkij, Kalinyin és Zsdanov, aki ott nyugszik, mellszobrot kapott a sírjára. Sztálin a maga szerény táblájával, mellszobor nélkül olyan volt köztük, mint egy fekete bárány. (Medvegyev)
A Wikipédiában további adatok találhatóak
 • Béládi László/Krausz Tamás: Sztálin. Láng Kiadó. ISBN 963 02 5881 1
 • Milos Mikeln. Sztálin a zsarnok élete. Fehér Holló Kiadó. 1989. ISBN 963 02 660 3
 • Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések. Napvilág Kiadó. 1997.
 • Murányi Gábor: A múlt szövedéke. Noran Kiadó Kft., 2004.