„Joszif Visszarionovics Sztálin” változatai közötti eltérés

 
*Sztálin nélkülözte azokat a képességeket, amelyek a kiemelkedő forradalmi vezetőt a bizonytalan, válsággal terhes időszakban jellemzik: a hajlékonyságot, az újszerű gondolkodásmódot, a tömegek lelkiállapotára és reakcióira vonatkozó előrelátás képességét...(''Robert Tucker'')
 
*Sztálin nem volt hülye, hogy ilyen kényes kérdésben írásos utasítást adott volna. (''Bulganyin'')
 
*A főtitkár a forradalom sírásója akar lenni. (''Trockij'')
 
*Meg fog ölni mindnyájunkat. Ő az új Dzsingisz kán. Megfojt mindünket. (''Buharin'')
 
*Sztálin elvtárs mióta főtitkár lett, felmérhetetlen hatalmat összpontosított kezében, és nem vagyok biztos afelől, hogy mindig elég körültekintően tud majd élni ezzel a hatalommal., (''Lenin'')
*Sztálin túlságosan goromba, és ez a fogyatékosság, amely teljes mértékben elviselhető közöttünk, kommunisták között, az egymás közötti érintkezésben - türhetetlennétűrhetetlenné válik a főtitkár tisztségében. Ezért javaslom az elvtársaknak, gondolkozzanak Sztálin áthelyezésének módján, és jelöljenek ki erre a helyre másvalakit, akinek minden egyébtől eltekintve csak egy előnye van Sztálin elvtárssal szemben, nevezetesen az, hogy türelmesebb, lojálisabb, udvariasabb és figyelmesebb az elvtársakkal, kevésbé szeszélyes stb. (''Lenin'')
 
*Sztálin túlságosan goromba, és ez a fogyatékosság, amely teljes mértékben elviselhető közöttünk, kommunisták között, az egymás közötti érintkezésben - türhetetlenné válik a főtitkár tisztségében. Ezért javaslom az elvtársaknak, gondolkozzanak Sztálin áthelyezésének módján, és jelöljenek ki erre a helyre másvalakit, akinek minden egyébtől eltekintve csak egy előnye van Sztálin elvtárssal szemben, nevezetesen az, hogy türelmesebb, lojálisabb, udvariasabb és figyelmesebb az elvtársakkal, kevésbé szeszélyes stb. (''Lenin'')
 
*Azt gondolnánk, hogy aki abszolút hatalomhoz jut egy ilyen hatalmas országban, az nagy ember. De ez nem igaz. Sztálin nem volt nagy ember. Először is bárdolatlan volt, híján a szellemi minőségnek, nem volt különösebben inteligens, viszont egészséges gyakorlati észjárással és mindenféle negatív tulajdonsággal rendelkezett. Tehát agyafúrt volt, soha senkinek semmit nem bocsájtott meg, mindig bosszút állt, személyes kapcsolataiban tisztességtelen volt. Sztálin természeténél fogva durva ember volt. Ennek ellenére kifogástalanul tudott viselkedni, illetve tudta magát türtőztetni. faragatlanul csak akkor viselkedett, amikor úgy ítélte, hogy felesleges udvariaskodnia. (''Bazsanov'')
 
*Azon a napon, amikor eltemette feleségét, az emberi érzés utolsó szikrája is kiveszett belőle. Lelkét eltöltötte a kimondhatatlanul gonosz indulat, amit még kegyetlen apja kezdett kisgyerek korában beléoltani. Tulajdon szegénységre kárhoztatott sorsa iránt közömbössé vált, és az egyre ritkábban jelentkező erkölcsi megfontolásokat éles kacajjal nyomta el. Kíméletlenné lett önmagával is, akárcsak minden más emberhez is. (''Iremasvili'')
 
*A legelemibb emberi tisztesség is hiányzik belőle. (''Krupszkaja'')
 
*Az NKVD eszmények nélküli, korrupt, jól fizetett bürokraták elfajult szervezetévé vált, amely visszatetsző tetteivel semmi mást nem szolgál, mint Sztálin beteges gyanakvásának szítását. (''Buharin'')
 
*Embermilliók elképzelésében Sztálin mitikus félistenné nőtt; mindenki remegve ejtette ki a nevét, s hitte, csakis ő mentheti meg a szovjet államot a támadástól, a széthullástól. (''Ehrenburg'')
 
*Tragédia, hogy a legfontosabb aktuális kérdésekről nem lehet elmondani az igazságot. Nem merünk beszélni! (''Togliatti'')
 
*Lenin, ha még életben volna, valószínűleg Sztálin valamelyik börtönében ülne. (''Krupszkaja'')
 
*Sztálin a legabsztraktabb humanista és a legkonkrétabb gyilkos. (''Karjakin'')
*Moszkvai életem utolsó éveiben...tudtam, hogy Sztálinnak külön archívuma van, amelyben dokumentumokat, bizonyítékokat, rágalmakat gyűjtött kivétel nélkül minden jelentős szovjet államférfi ellen. (''Trockij'')
 
*A legegyszerűbben és legpuritánabbul Sztálin volt öltözve. Tábornoki egyenruhát viselt és puha csizmát, a mellét csak egyetlen aranycsillag, a Szovjetunió Hőse kitüntetés díszítette. Megjelenésében nem volt semmi mesterkélt vagy pózoló. (''Gyilasz'')
 
*A moszkvai pártbizottságon végzett munkám idején is elég gyakran volt lehetőségem Sztálinnal érintkeznem, hallgatni őt, sőt, közvetlen útmutatásokat kapni egy vagy más kérdésekben...El voltan bűvölve Sztálintól, figyelmességétől, gondoskodásától...Minden amit Sztálintól hallottam és láttam, lenyűgözött engem, Sztálin vonzerejének teljesen a hatása alá kerültem...(''Hruscsov'')
*Sztálint nagy ész és még nagyobb álnokság jellemezte. Gyakran lépett fel az igazság harcosának mezében, aki véget akar vetni az önkénynek. Jól emlékszem szavaira azokról, "akik fejébe szállt a siker", meg arról, hogy "a fiú nem felel az apjáért". A jezsovi idők tombolása után Sztálin nyilvánosan kesergett a történteken. (...) Szüntelen hangoztatta, hogy az emberekre mindig vigyázni kell. Szárján a festő mesélte nekem, hogy Sztálin az örmény delegációt Csarenről kérdezgette; hangoztatta, hogy a költőnek nem lehet bántódása, de néhány hónappal később Csarent letartóztatták és kivégezték. (''Ehrenburg'')
*Nágya különös körülmények között halt meg. Akárhogyan is hunyt el, egy biztos: olyasmi miatt halt meg, amit Sztálin követett el...Még azt is rebesgették, hogy Sztálin lőtte agyon. (''Hruscsov'')
*Sztálin hatvanéves lett. Jó ember. Isten éltesse még egyszer ennyi esztendőig! (''Solohov'')
*Szerintem jobban volt informálva, mint Roosevelt, realistább volt, mint Churchill, és sok tekintetben ő volt a legsikeresebb e háború vezérei közül. (''Harriman'')
*Sztálin Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra. (''Churchill'')
*Sztálin fokról fokra létrehozott egy hatalmas ideológiai apparátust, és írásai ennek folytán csak úgy hemzsegnek a Marx-, Engels-, Lenin - idézetektől, s ezeket - bár leegyszerűsíti őket - olykor még csak nem is fordítja ki eredeti jelentésükből. Össze kell gyüjteni Sztálinnak az új módszert valóban jellemző téziseit, és rendszeres módszertani összefüggésbe kell ágyazni őket, hogy megmutathassuk, hogyan alakult ki és erősödött meg a taktika teljhatalma és uralma az elmélet fölött. (''Lukács György'')
*Úgy mentem el Moszkvába, mit egy szuverén állam külügyminisztere, és úgy jöttem vissza, mint Sztálin csatlósa. (''Masaryk'')
*A gazda azt akarja, hogy mielőbb leszámoljunk Titóval. (''Berija'')
*Amikor eljöttünk Sztálintól, az egyszerű, a halhatatlan, a zseniális, de hús-vér embertől, éreztük, hogy el fog múlni ez a nehéz kor, és ő teszi majd, hogy elmuljon. (''Gyilasz'')
*Sztálinban az egész haladó emberiség szeretett vezérét és tanítóját tiszteli. (''Malenkov'')
*A gigászi szovjet hadsereg, amely a háború alatt született, Sztálin elvtárs közvetlen vezetése és a sztálini haditudomány alapján jött létre. (''Molotov'')
*Sztálint saját katonai vezetőivel szemben mindvégig a mániákus gyanakvás vezette, amely végül is oda vezetett, hogy elvesztette az ellenséggel szembeni éberségét. (''Szimonov'')
*...a keleti despoták tehetségével volt megáldva. Megvoltak azok a tulajdonságai, amelyekkel uralkodni lehet mások felett. De mint személyiség nem volt kiemelkedő. (''Attle'')
*A legtöbb népi demokráciában Sztálin elvtársról már elneveztek várost és üzemet. Nálunk még ilyen nincs. Úgy kellene megcsinálni a dolgot, hogy az építkezésen a dolgozók ezreinek mozgalmává váljék Sztálin elvtárs nevének felvétele. (''Gerő Ernő'')
*Sztálin a saját embereire lőtt. A forradalom veteránjaira. Ezen önkénye miatt ítéljük el őt...Nem kevés kegyetlen zsarnok volt az emberiség történetében, de végül mindük fejére lehullott az a bárd, amellyel maguk is fenntartották uralmukat. (''Hruscsov'')
*Elvtársak, én csak azért voltam képes túlélni a legborzalmasabb pillanatokat, mivel örökkön a szívemben hordoztam Lenint, és vele tanácskoztam meg, hogy mit kell tennem. Tegnap ismét tanávsot kértem tőle. Úgy állt előttem, mintha élne, és azt mondta: "Nem jó nekem Sztálin mellett feküdnöm, aki annyi rosszat tett a pártnak." (''Abramova'')
*A törvénysértéseket Berija hánytorgatta fel, aki részletesen bizonyította, hogy tulajdonképpen azt csináltam Magyarországon, amit Sztálin a SZU -ban. (''Rákosi Mátyás'')
*A mauzóleumtól nem messze ástak egy mély gödröt, belehelyezték a koporsót Sztálin holttestével; a gödröt nem földdel temették be, hanem belezúdítottak egy teherautóra való bvetont. Tetejére gránitlapot helyeztek, ezzel a felirattal: "J.V.Sztálin, 1879 - 1953." Az összes többi, Szverdlov, Frunze, Dzserzsinszkij, Kalinyin és Zsdanov, aki ott nyugszik, mellszobrot kapott a sírjára. Sztálin a maga szerény táblájával, mellszobor nélkül olyan volt köztük, mint egy fekete bárány. (''Medvegyev'')
 
==Források==
511

szerkesztés